Tag Archives: สิริธัญญมงคล

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน

ไอเดียธุรกิจ ทายาทโรงสีส่ง “อรุณสวัสดิ์” ข้าวหอมมะลิแปรรูปบุกตลาดฮาลาลอาเซียน การขายสินค้าเกษตรแบบเดิมนั้นไม่เพียงพอในยุคในปัจจุบันอีกต่อไป เพราะผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องมาจากทั้งวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต หรือกฎระเบียบพิธีต่างๆ ทำให้มีการนำสินค้าเกษตรเหล่านี้มาแปรรูปมากขึ้น ทั้งเพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้อีกหลายเท่าตัวด้วย

Read More »