Tag Archives: เวย์ตาน่า

ขายกล้วยอบ “เวย์ตาน่า” พัฒนาสินค้ากล้วยอบภูมิปัญญาไทย สู่ระดับสากล

ขายกล้วยอบ “ เวย์ตาน่า ” พัฒนาสินค้ากล้วยอบภูมิปัญญาไทย สู่ระดับสากล

ขายกล้วยอบ “ เวย์ตาน่า ” พัฒนาสินค้ากล้วยอบภูมิปัญญาไทย สู่ระดับสากล กล้วยตาก หรือ กล้วยอบ ที่เรารู้จักกันดีนั้นเป็นของว่างที่มาจากภูมิปัญญาการถนอมอาหารแบบไทยต้นตำรับ ในสมัยก่อนการทำกล้วยตากหรือกล้วยอบต้องใช้แดดดีเพื่อสามารถนำกล้วยไปตากให้ได้กล้วยตากที่มีสีสันน่าทานและรสชาติดีที่สุด

Read More »