Tag Archives: โฆษณาออนไลน์

เทคนิคโฆษณา Facebook

เทคนิคโฆษณา Facebook

เทคนิคโฆษณา Facebook เทคนิคโฆษณา Facebook  ให้คิดว่าการทำโฆษณา คือกระบวนการสะสมสมาชิกจากกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ส่วนใหญ่มักจะเจอ 2 เหตุการณ์: 1. กลุ่มเป้าหมายมีขนาดเล็กลง และคุณได้สมาชิกเพิ่มขึ้น 2. กลุ่มเป้าหมายของคุณ เห็นโฆษณาซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่ก็ไม่สนใจ

Read More »