Tag Archives: GenZ

4 กลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจสำหรับกลุ่ม Gen Z

4 กลยุทธ์การตลาดที่น่าสนใจสำหรับกลุ่ม Gen Z ก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนแปลง ส่งผ่านสู่เจเนอเรชั่นใหม่ที่เรียกว่า (Generation Z) กลุ่มคนที่จัดอยู่ใน Gen Z ก็คือผู้ที่เกิดระหว่างปี 1990-ปัจจุบัน(2015) หากดูตามตัวเลขนี้สมาชิกที่แก่ที่สุดของ Gen Z ก็ยังคงเป็นกลุ่มวัยรุ่น อายุ 25 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงและจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กลุ่ม Gen Z จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการในการขายสินค้าและบริการต่างๆ

Read More »