Tag Archives: Supply Chain

7 เหตุผลที่ทำให้ Supply Chain น่าจับตามองในปี 2017

เดิมที Supply Chain นั้นมักถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ยุ่งยากและน่าเบื่อ แต่ครั้นเมื่อเกิด “เศรษฐกิจแบบดิจิตอล”ขึ้น ธุรกิจสามารถพัฒนา supply chain ให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบดิจิตอลได้ การขยายตัวของ supply chain ทีขับเคลื่อนธุรกิจอยู่ในทุกวันนี้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจมากมาย ซึ่งจากผลการสำรวจของ SCM World

Read More »